History Talk-Bygone Keynsham High Street-7pm 16th Jan.